Menú

Terme d'ús

Avís legal

Les presents Condicions Generals regulen l'ús del lloc web d'Internet www.fotocolectania.org (en endavant, el "lloc web") que la Fundació Privada Foto Colectania posa a la seva disposició com a usuari (en endavant, "l'Usuari").

La utilització del lloc web suposa l'acceptació per l'Usuari, sense cap reserva, de totes les condicions generals d'ús del lloc web vigents en cada moment que l'Usuari accedeixi al mateix, pel que li preguem que les llegeixi atentament, abstenint-se d'accedir al mateix si no està d'acord amb qualsevol de les condicions establertes.

La Fundació es reserva el dret de modificar en qualsevol moment i sense previ avís el contingut total o parcial de les presents Condicions Generals d'Ús, entenent-se que la publicació en www.fotocolectania.org tindrà efectes de notificació. Així mateix, la Fundació es reserva el dret de suspendre, interrompre o deixar d'operar en el Lloc Web en qualsevol moment. Per això, és convenient que en cada ocasió que s'accedeixi al lloc web es comprovin les condicions vigents en cada moment.

A l'efecte de les presents Condicions Generals, els següents termes i expressions tindran el significat assenyalat a continuació:

Usuari: S'entendrà per Usuari indistintament aquella persona que, de manera anònima accedeixi al Lloc Web www.fotocolectania.org o bé aquella que proporcioni les seves dades personals a la Fundació a través dels formularis de contacte a aquests efectes o mitjançant l'ús de les adreces de correu electrònic publicades.

Continguts: Tota la informació, activitats, productes i serveis diversos, propis de la Fundació o de tercers, que s'ofereixen a través del lloc web www.fotocolectania.org

Galetes: Conjunt de caràcters que s'emmagatzemen en el disc dur oa la memòria temporal de l'ordinador d'un usuari quan accedeix a les pàgines de determinats llocs web.
Titularitat del lloc web
El present lloc web és titularitat de la Fundació Foto Colectania, amb domicili social a Barcelona, ​​Julián Romea 6, D2, 08006. La Fundació es troba inscrita al Registre de Fundacions del Ministeri de Cultura.

L'Usuari pot posar-se en contacte amb nosaltres als següents números i direcció: Fundació Foto Colectania, Julián Romea 6, D2, 08006 Barcelona
Telèfon: (+34) 93 217 16 26
Email: info@fotocolectania.org

El Servei
El Servei ofert per la Fundació a través d'aquest lloc Web és un servei dirigit a que els Usuaris puguin tenir accés, de forma gratuïta, a diversos continguts i informació de les activitats i serveis organitzats per la Fundació Foto Coelctania i / o per tercers que promocionen, fomenten, divulguen, protegeixen i defensen l'art català.

A més de l'esmentat servei divulgatiu, l'Usuari podrà, a través d'aquest lloc web:
• Fer-se amic de la Fundació Foto Colectania
• Realitzar reserves als cursos i jornades que, en cada moment, es trobin publicades en el lloc web.
• Contactar amb la Fundació a través dels formularis o adreces de correu electrònic publicades per realitzar observacions, consultes o suggeriments.
• Subscriu-te al de "Newsletter" per rebre informació relativa a les activitats i serveis de la Fundació i / o de tercers, així com a les novetats, notícies, jornades i conferències relacionades amb l'art i la cultura.

Continguts de tercers, publicitat i links
A través d'aquest lloc web, l'Usuari podrà tenir accés a informació de tercers, especialment de la Fundació Foto Colectania, relativa fonamentalment a activitats i serveis culturals diversos.
• Continguts de tercers: La Fundació no garanteix ni es fa responsable de la veracitat, fiabilitat, integritat o legalitat de qualssevol anuncis, opinions, ofertes, propostes, productes, béns, serveis, dades o altra informació mostrats o distribuïts a través del lloc web aliens a la pròpia Fundació. L'Usuari reconeix i accepta que la Fundació no es fa responsable del contingut de tercers mostrat o distribuït a través del lloc web. La Fundació té el dret, però no l'obligació, al seu lliure albir, de corregir errors o omissions de qualsevol part del lloc web, de mostrar alguna informació en concret per complir amb determinades lleis, i d'editar, modificar, rebutjar o suprimir qualsevol contingut, en tot o en part, del lloc web.
• Publicitat: Les transaccions de l'Usuari amb els tercers publicitaris trobats en oa través del lloc web, són única i exclusivament entre l'Usuari i els Publicitaris. L'Usuari reconeix i accepta que la Fundació no serà responsable dels danys i perjudicis del tipus que siguin, resultants de les transaccions o de les informacions de tercers Publicitaris en el Lloc Web, sent aquestes actuacions alienes a la Fundació i de la lliure disposició del anunciant i de l'Usuari.
• Links: En el present Lloc Web l'Usuari podrà trobar enllaços a altres llocs web gestionats per tercers. L'establiment de qualssevol unions, enllaços, reenviaments o associacions ( "links") amb altres pàgines web (www), possibilitades des del Lloc Web, (i) no implica que existeixi algun tipus de relació, col·laboració o dependència alguna entre la Fundació i el responsable del lloc web aliè, i (ii) no comporta una garantia de la Fundació a l'Usuari.
Per tant, i ja que l'Usuari podrà trobar en el present Lloc Web informació de tercers, llevat que s'estableixi per la Fundació expressament el contrari, la Fundació no és part, ni està involucrat, ni és responsable de les possibles transaccions, acords, contractes o disputes entre els Usuaris i el respectiu venedor del Producte o prestador del Servei. En cas de disputes, l'Usuari allibera la Fundació, i als seus agents i empleats, de qualssevol litigis, reclamacions o responsabilitats, de qualsevol tipus, relacionades o sorgides de tals transaccions, acords, contractes o disputes.

Propietat Intel·lectual i Industrial

L'Usuari reconeix i accepta que tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre els Continguts i / o qualsevol altre element inserit en el Lloc Web (incloent, a títol merament enunciatiu i sense limitació, marques, noms comercials, logotips, textos, imatges ... ) pertanyen a la Fundació i / oa tercers.

L'accés a aquest lloc web no suposa, en cap cas, l'adquisició per part dels Usuaris de dret de propietat sobre els continguts que figuren en el mateix. Sense el consentiment exprés de la Fundació, l'Usuari no podrà modificar, arrendar, prestar, vendre, copiar, reproduir, transmetre, distribuir o crear treballs derivats o basats en el Lloc Web o en el seu contingut. Sense l'autorització expressa de la Fundació, l'Usuari no podrà connectar el present Lloc Web amb un altre lloc web, ni revendre ni redistribuir qualsevol part del lloc web, ni proporcionar accés a terceres parts al Lloc Web.

Política de Privacitat i Protecció de Dades

Navegació anònima i cookies
La Fundació informa els Usuaris que no es fan servir cookies quan es navega a través del seu Lloc Web. Per tant, llevat que l'Usuari voluntàriament faciliti a la Fundació les seves dades personals a través dels Formularis de Contacte habilitats a aquest efecte o mitjançant les adreces de correu electrònic publicades, la seva navegació serà totalment anònima, no requerint cap tipus d'identificació per visualitzar el contingut del lloc web.

Dades personals i serveis de la societat de la informació
De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, la Fundació informa a l'Usuari de l'existència d'un fitxer de dades de caràcter personal que inclourà la informació dels Usuaris que, lliure i voluntàriament facilitin les seves dades personals a través dels Formularis de Contacte habilitats en el present pàgina web per als diversos serveis, o fent ús de les adreces de correu electrònic publicades en el mateix.

La comunicació en el present Lloc Web de les seves dades personals comporta el consentiment inequívoc per part de l'Usuari perquè els mateixos siguin incorporats en un fitxer creat sota la responsabilitat de la Fundació, que té per finalitat la prestació del servei sol·licitat i l'enviament de comunicacions , fins i tot per mitjans electrònics, de les activitats organitzades per la Fundació Foto Colectania, i / o tercers relacionades amb l'art i la cultura.

Tota la informació facilitada per l'Usuari a través del lloc web haurà de ser veraç, garantint l'Usuari l'autenticitat de totes les dades proporcionades. La no complementació o la complementació parcial de les dades sol·licitades podrien suposar que la Fundació no pogués atendre la seva sol·licitud.

La Fundació es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de tractar-los amb confidencialitat, i assumeix, a aquests efectes, les mesures d'índole tècnica, organitzativa i de seguretat necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua , tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i altra legislació aplicable.

No obstant el que disposen els apartats anteriors respecte a l'ús de les seves dades personals, de conformitat amb el que disposa la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, el consentiment a rebre comunicacions per mitjans electrònics pot ser revocat en qualsevol moment, sense efectes retroactius, mitjançant el mecanisme habilitat amb aquesta finalitat en cadascuna de les comunicacions que la Fundació realitzi, o mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a l'adreça info@fotocolectania.org, indicant en l'assumpte "Baixa" i manifestant la seva voluntat de no rebre en el futur més comunicacions de la Fundació.

Així mateix, la Fundació l'informa sobre la possibilitat que exercir, en qualsevol moment, en els termes reconeguts per la legislació vigent, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les dades personals facilitades, mitjançant la remissió d'una sol·licitud escrita i signada amb la referència "Protecció de Dades Personals" a l'adreça Foto Colectania, Julián Romea 6, D2, 08006 Barcelona. Aquesta sol·licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms de la persona que exerceix el dret, fotocòpia del DNI o passaport, i contingut concret del dret exercitat.

Finalment, l'informem que la Fundació cancel·larà, esborrarà i / o bloquejarà les dades de l'Usuari quan resultin inexactes, incompletes o hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la seva finalitat, de conformitat amb el que preveu la legislació en matèria de protecció de dades .

Obligacions de l'Usuari
Responsabilitat de l'Usuari.
L'Usuari és conscient, i accepta voluntàriament, que l'ús del Lloc Web té lloc, en tot cas, sota la seva única i exclusiva responsabilitat. L'Usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que la Fundació pugui patir com a conseqüència de l'incompliment de qualsevol de les obligacions a què queda sotmès en relació a la utilització del Lloc Web en virtut de la legislació vigent.

Compliment de les lleis.
L'Usuari es compromet a accedir i utilitzar el Lloc Web de conformitat amb la Llei, les "Condicions Generals d'Ús", així com la moral i bons costums generalment acceptades. Així mateix, l'Usuari s'obliga a no utilitzar el Lloc Web amb finalitats il·lícites o il·legals, lesives de drets de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar o inutilitzar el Lloc Web o drets de tercers.

No Interferència del lloc web.
L'Usuari manifesta, garanteix i es compromet de forma expressa a no enviar, transmetre, distribuir o publicar a través del Lloc Web, material que (i) restringeixi o impossibiliti a altres Usuaris utilitzar i gaudir del lloc web; (Ii) sigui il·legal, amenaçador, abusiu, nociu, calumniós, difamatori, odiós, racista, obscè, vulgar, ofensiu, pornogràfic, irrespectuós amb les religions o indecent; (Iii) constitueixi o pugui constituir fets que puguin donar lloc a reclamacions civils o criminals; (Iv) lesioni, violi, plagiï o infringeixi els drets de terceres parts, incloent drets de propietat intel·lectual i industrial; (V) contingui virus o un altre component nociu capaç d'interrompre, destruir o limitar la funcionalitat de qualssevol programes o equips informàtics; (Vi) l'Usuari no estigui facultat per transmetre; i (vii) sigui material publicitari no sol·licitat o subliminal; o (viii) contingui indicacions i instruccions falses o enganyoses.

L'Usuari manifesta, garanteix i es compromet de forma expressa a (i) no interferir el lloc web o els servidors connectats al Lloc Web i a obeir els requeriments, sistemes i procediments del mateix; (Ii) no obtenir accés desautoritzat a altres sistemes a través del lloc web; (Iii) no influir en el Lloc web de manera que s'afecti negativament en les transaccions d'altres Usuaris; (Iv) no realitzar amenaces o coaccions; (V) no emmagatzemar ni recopilar dades personals o professionals que puguin ser publicats; (Vi) no actuar de forma falsa i desautoritzada en nom i representació d'altres persones o entitats; (Vi) no realitzar pràctiques que representin competència deslleial.

Actuació de bona fe.
L'Usuari podrà lliurement consultar la informació publicada, realitzar reserves, fer de la Fundació Foto Colectania, sol·licitar informació o qualsevol altra actuació que la Fundació permeti a través del Lloc Web, però, en qualsevol d'ells, haurà d'actuar en les condicions publicades en el lloc Web i actuar de bona fe.

Limitació de responsabilitat
Del funcionament i disponibilitat del lloc web

La Fundació no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del Lloc Web o d'aquells altres llocs web amb els quals s'hagi establert un link. Així mateix, la Fundació no serà en cap cas responsable per qualssevol danys i perjudicis que puguin derivar-se de (i) la falta de disponibilitat o accessibilitat al lloc web oa aquells altres llocs amb els quals s'hagi establert un enllaç, (ii) la interrupció en el funcionament del lloc web o fallades informàtiques, avaries telefòniques, desconnexions, retards o bloquejos causats per deficiències o sobrecàrregues en les línies telefòniques, en el sistema d'Internet o en altres sistemes electrònics produïts en el curs del funcionament, i (iii) altres danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions no autoritzades alienes al control de la Fundació.

La Fundació utilitza programes de detecció de virus per controlar tots els Continguts que introdueix a la pàgina web. No obstant això, la Fundació no garanteix l'absència de virus ni d'altres elements en el Lloc Web introduïts per tercers aliens a la Fundació que puguin produir alteracions en els sistemes físics o lògics dels Usuaris o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en els seus sistemes . En conseqüència, la Fundació no serà en cap cas responsable dels danys i perjudicis de tota índole que puguin derivar de la presència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes físics o lògics, documents electrònics o fitxers dels Usuaris.

Així mateix, la Fundació utilitza diverses mesures de protecció de la Web contra atacs informàtics de tercers. No obstant això, la Fundació no garanteix que tercers no autoritzats puguin tenir accés al tipus d'ús de la Web que fa l'Usuari o les condicions, característiques i circumstàncies en les quals es realitza aquest ús. En conseqüència, la Fundació no serà en cap cas responsable dels danys i perjudicis que puguin derivar d'aquest accés no autoritzat. La Fundació es reserva el dret d'interrompre l'accés al seu lloc web o de qualsevol dels seus continguts en qualsevol moment i sense previ avís.

Dels continguts i la qualitat del servei
La Fundació no es fa responsable de la falta d'utilitat o adequació per a un ús específic del present Lloc Web. La Fundació tampoc es responsabilitza dels perjudicis que pugui patir l'Usuari pels errors o omissions que poguessin tenir els continguts d'aquest Lloc Web, si bé es compromet a verificar i vigilar periòdicament els continguts i informacions del mateix.

De la utilització
La Fundació no es farà responsable en cap cas de l'ús que els Usuaris poguessin fer de la Web o els Continguts, ni dels danys i perjudicis que poguessin derivar-se del mateix.

Dels enllaços a altres llocs web
A través d'aquest lloc Web l'Usuari podrà accedir a llocs web pertanyents a i / o gestionats per tercers.

La presència d'aquests enllaços és merament informativa, no constituint en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que puguin oferir-se en el lloc web de destí. L'Usuari accedirà sota la seva exclusiva responsabilitat al contingut, i en les condicions d'ús que regeixin en els mateixos. L'Usuari reconeix i accepta que la Fundació no es fa responsable, directament o indirectament, de qualsevol danys i perjudicis causats per l'accés a aquests enllaços.

En cas que la Fundació tingui coneixement efectiu que la informació o l'activitat a la qual es remet des de aquests enllaços és il·lícita, constitutiva de delicte o pot lesionar béns o drets de tercers susceptibles d'indemnització, actuarà amb la diligència necessària per suprimir o inutilitzar l'enllaç corresponent amb la major brevetat possible.

Accions en cas d'incompliment
La Fundació es reserva el dret a exercir quantes accions estiguin disponibles en dret per exigir les responsabilitats que es derivin de l'incompliment de qualsevol de les disposicions d'aquestes Condicions Generals d'Ús del Lloc Web per part d'un Usuari.

Nul·litat parcial
La declaració de nul·litat, invalidesa o ineficàcia de qualsevol d'aquestes condicions generals no afectarà la validesa o eficàcia de les restants, que seguiran sent vinculants entre les parts.

Resolució de controvèrsies
La prestació del servei del lloc web i les presents condicions generals que regeixen el mateix queden subjectes a la legislació espanyola, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el present Lloc Web, els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona , Espanya.

FES-TE
AMIC